VHS Olomouc

Výměna ocelových podchodů na výtlaku DN500 Štěpánov – Černovír

Byla prováděna výměna vodovodního potrubí DN 500, DN 300, DN 250, DN 200 a DN 80 a to na 10-ti samostatných místech (2x podchod pod komunikací, 3x podchod pod tokem vč. přechodů přes šachty, 5x přechod přes šachtu/y). Nově položené potrubí, tvarovky, multitoleranční spojky a armatury byly provedeny z tvárné litiny (TLT) PN 10 s těžkou protikorozní ochranou (u potrubí vnitřek vyložen z cementové malty, vně povlak ze slitiny zinku a hliníku; u tvarovek, spojek a armatur zajištěna vnější i vnitřní ochrana práškovým epoxidem). Všechny tvarovky byly pro systém násuvných hrdlových spojů jištěných proti podélnému posuvu a tahu.

Při provádění podchodů pod komunikací došlo k vytažení stávajícího potrubí ze stávající betonové chráničky a nahrazení novým. Podchody pod řekou byly realizovány tak, že došlo k převedení vody toku provizorním potrubím. Veškeré vodovodní potrubí pod tokem bylo obetonováno a to zároveň i s obetonováním směrových kolen a tvarovek (např. T-kusů). V místě vodoteče bylo provedeno okamenování koryta dle požadavku Povodí Moravy, s.p. a to buď to jako kamenná rovnanina a nebo jako kamenná dlažba se spárami z betonu.  Přechod přes šachty byl realizován tak, že nejprve došlo k odstranění stávajícího stropu, výměně potrubí a následně došlo k osazení nového železobetonového stropu vč. litinového poklopu. Veškeré vybourané prostupy do šachet byly vodotěsně zapraveny.