Kanalizace Velká Kraš

Armaturní šachty a čerpací stanice

Vzhledem k rovinatému charakteru řešeného území jsou bylo nutné vody ze stok B a D přečerpávat čerpací stanicí splaškových vod a čerpací jímkou splaškových vod do koncové kanalizační šachty stoky a to pomocí výtlaků.

Ke zhotovení čerpacích stanic ČS1, ČS2 a ČJ1 jsou použity prefabrikované dílce, které byly sestaveny v jámách zapažených hnaným pažením. K čerpacím stanicím jsou zřízeny přípojky NN 0,4 kV a samotné čerpací stanice jsou vystrojeny sadou záplavových kalových čerpadel se šroubovým odstředivým kolem a elektropohonem 400V/50Hz s průchodností až 75 mm a plovákovými spínači k řízení hladiny splaškové vody.

Zbudované armaturní šachty AŠ1, AŠ2, AŠ3, AŠ4 a AŠ5, které jsou také prefabrikované slouží k následné provozní údržbě.